عضو شدن اتحاد

سلام بنده برای عضو شدن در کلن شما ایا مایل هستید عضوشوم در کلن شما اگه بله چگونه عضو شوم در کلن شما

Hello @_2004

Since I don’t know the server you are in , there is 3 ways to change the server :

  • If your account is new, you can use “inventory>buff>newbie teleport” after your queen reaches a certain level.

  • If immigration has not arrived yet and you are looking for information about it. Please click here

  • If the migration has already started and finished, “Cross Server Convocation (CSC)” will soon be active on your server. To get information about CSC, please, click here

I hope this information was useful to you. :innocent:

1 Like

خب . دوستمون @loidxl روش مهاجرت را برات توضیج داده . فقط برای ترجمه می تونی از آیتم زیر استفاده کنی
image

@_2004 ادامه صبت در مورد اتحاد را اینجا بدیم . برای اینکه دیگران با موضوع درست مطلب را پیگیری کنند

دوستمون برای شما توضیح داده . آیا این آیتم را دارید یا نه . اگر ندارید دیگه نمیشه مهاجرت کنی . البته شرایط اصلی استفاده از آن اینه که شما اکانتت را حداقل 3 روز باشه درست کرده باشی . و ملکه شما بین 6 و 15 باشد