Kiến đặc hóa được tiến hóa

Những con kiến nào dc chọn cho bản up mới nhất vậy ad