Đầu tư sao cho đúng nhỉ mn

Mọi người cho hỏi đầu tư game như nào đúng cách nhỉ

Will you explain how?