Chuyển đổi app cho nhân vật

Tôi tạo nhân vật trên app the ants. Vậy làm sao để chuyển đổi qua app vương quốc kiến vậy. Ai biết chỉ giúp tôi . Xin cảm ơn

1 Like

From what i understand .
You want ti switch between users ?

Connect your account to email from the settings
Then go to switch accounts ,and choose the method where you connect your other account .

Nó chỉ là ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thôi mà. Vào phần cài đặt để đổi ngôn ngữ lại là xong

Chilamthoi

1 Like