About the Tiếng Việt category

Đây là nơi thảo luận bằng tiếng Việt.

Tất cả các chủ đề trong chuyên mục này phải bằng tiếng Việt.
Các chủ đề và câu trả lời bằng tiếng Việt cũng được chấp nhận ở tất cả các hạng mục quốc tế.
(Các danh mục được đánh dấu bằng biểu tượng cảm xúc thế giới)

Bạn có thể dịch bất kỳ chủ đề nào và trả lời bằng biểu tượng cảm xúc thế giới bên dưới tin nhắn.