About the ไทย category

นี่คือสถานที่สำหรับการสนทนาเป็นภาษาไทย

หัวข้อทั้งหมดในหมวดนี้ควรเป็นภาษาไทย
หัวข้อและคำตอบภาษาไทยยังได้รับอนุญาตในหมวดหมู่ต่างประเทศทั้งหมด
(หมวดหมู่ที่มีเครื่องหมายแสดงอารมณ์โลก)

คุณสามารถแปลหัวข้อใดก็ได้และตอบกลับโดยใช้อิโมจิโลกใต้ข้อความ