اگر یه روز از اول شروع به بازی میخواستم بکنم

وقتی به ملکه سطح 19 میرسم … به زودی

وقتی به ملکه سطح 20 میرسم … به زودی

وقتی به ملکه سطح 21 میرسم … به زودی

وقتی به ملکه سطح 22 میرسم … به زودی