کلن ایرانی

ینی هیچ ایرانی نیس عایا ک کلن داشته باشه ؟

سلام . کدوم سرور هستی ؟

سلام عاا از کجا بفهمم کدوم سرور هستم ؟

دوست من توی تصویر برات مشخص کردم .

1 Like

بسیار عالی نوشته #1238

1 Like

خب . شما بازی را تازه شروع کرد . اگر هنوز ملکه به سطح 15 نرسیده باشه . و زمان مهاجرتت تموم نشده باشه که به احتما زیاد هنوز تموم نشده . می تونی سرور را عوض کنی تو سرور 1232 ایرانی دیدم . البته من و چندتا از بچه های ایرانی تو سرور 1234 هم کنار هم هستیم . ولی فعالیت زیادی تو این سرور انجام نمی دیم . جمع شدیم کنار هم :smile:. دوست داشتی شما هم تشریف بیار

تو سرورهای رده پایین تر هم ایرانی سراغ دارم ولی اصلا بهت توصیه نمی کنم بری . برای شروع کار اصلا خوب نیست . چون اکثرا میرن جزیره و تو سرور نیستن که هوای شما را داشته باشن

2 Likes

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.