Dị hóa Kiến Đặc Hóa

Điều kiện mở khoá

Một khi Kiến Chúa đạt Lv. 25Hồ Biến Dị Kiến Đặc Hoá đã được xây.

Mô tả

  1. Năng Lực Đột Biến sẽ mở khoá khi bạn đạt được tiến độ về số lượng và cấp Kiến Đặc Hoá / Năng Lực Đột Biến. Hiện tại có 12 Năng Lực Đột Biến. Kích hoạt Năng Lực Đột Biến sẽ cung cấp chỉ số tương ứng cho đội của Kiến Đặc Hoá / hoặc toàn đội hình.
  2. Cấp tối đa của mỗi Năng Lực Đột Biến là Lv. 60!
    Đẳng cấp sẽ chia thành Green, Blue, Purple, Orange
Cấp 1 - 19 Cấp 20 - 34 Cấp 35 - 49 Cấp 50 - 60
Angriff Angriff_blau Angriff_lila Angriff_gold
  1. Kiến đặc hoá phải trong trạng thái rảnh rỗi, ở trong tổ, mới có thể kích hoạt Năng Lực Đột Biến mới, cũng như tháo bỏ, nâng cấp và thay đổi.
  2. Chỉ có Kiến Đặc Hoá cam, loại chiến đấu mới có thể kích hoạt Năng Lực Đột Biến!
  3. Chỉ số tăng thêm chỉ có hiệu ứng trong chiến đấu, không tác dụng trong Quyết Đấu!
  4. Khi Năng Lực Đột Biến được kích hoạt cho Kiến Đặc Hoá, lực chiến Tổ kiến sẽ tăng lên, và chỉ số này sẽ giảm xuống khi Năng Lực bị huỷ bỏ.

Lực chiến cho mỗi Năng Lực Đột Biếnl

Nâng cấp Năng Lực Đột Biến

Sau khi kích hoạt, Năng Lực Đột Biến mặc định sẽ ở Lv.1.
Nâng cấp Năng Lực Đột Biến sẽ tiêu tốn:

Bào tử biến dị, Vỏ nứt Kiến Đặc Hoá cam / Mảnh Vỏ nứt Kiến Đặc Hoá camBào tử đặc biệt.

Điều kiện nâng cấp Năng Lực Đột Biến

Bildschirmfoto 2024-04-14 um 16.40.46 Bildschirmfoto 2024-04-14 um 16.41.11 Bildschirmfoto 2024-04-14 um 16.40.54

Chỉ số Năng Lực Đột Biến

Những thay đổi và yêu cầu về đột biến

Cách nhận được Bào từ đặc biệt:

  1. Đổi trong Shop VIP bằng kim cương vào Thứ Bảy / Chủ Nhật
  2. Mua gói trong Cửa Hàn
3 Likes

We will try to made this guide available in other languages.
Guide available in the following languages:

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.