About the Việt category

Đây là nơi thảo luận bằng tiếng Việt.

Tất cả các chủ đề trong danh mục này phải bằng tiếng Việt. Các chủ đề và câu trả lời bằng tiếng Việt đều được hoan nghênh trong bất kỳ hạng mục quốc tế nào. Các danh mục được đánh dấu bằng biểu tượng quả địa cầu là quốc tế.

Bạn có thể dịch bất kỳ chủ đề hoặc câu trả lời bất kỳ bằng cách sử dụng biểu tượng quả địa cầu ở cuối tin nhắn.