About the استخدام اتحاد category

اتحاد خود را تبلیغ کنید یا اتحادی را برای پیوستن پیدا کنید.

می‌توانید پیوندی به اتحاد یا اختلاف سرور خود فقط در دسته‌های استخدام اتحاد اضافه کنید. همچنین می‌توانید در #alliance-recruitment پست کنید.

1 Like